• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Obchodovatelná práva

Informace o obchodovatelných právech

Obchodovat s autorskými právy nelze zcela volně, jak by se mohlo zdát. Smluvní volnost je omezována kolektivní správou autorských práv. V některých případech (např. u práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu dle § 25 autorského zákona) je kolektivní správa povinná.

V jiných případech kolektivní správa sice povinná není, takže autor může jednat sám za sebe a rozhodnout se, zda příslušnou licenci (za příslušnou odměnu) udělí či neudělí. Existují však práva, kde se uplatní tzv. fikce zastoupení kolektivním správcem. Tedy oprávnění kolektivního správce zastupovat autora, nicméně je zde i paralelní možnost autora zastupovat se sám. Autorům, kterým nevyhovuje, aby je zastupoval kolektivní správce (přestože se nejedná o povinnou kolektivní správu), je pak umožněno toto zastoupení vyloučit. O způsobu, jak to udělat, se dozvíte v oddíle vyloučení účinků hromadné smlouvy.

Systém Copymarket umožňuje nabízet autorská díla k užití takovým způsobem, u kterých se neuplatní povinná kolektivní správa, tzn., že autoři mohou díla nabízet k užití bez kolektivního správce sami.

Je však možné, že tato práva jejich nositel vykonává prostřednictvím svého zástupce. Tímto zástupcem může být i kolektivní správce (OSA-Ochranný svaz autorský, z.s.), který tato práva vykonává jako tzv. dobrovolnou kolektivní správu, tedy na základě smlouvy uzavřené s nositelem práv.  Pokud se týká typové smlouvy OSA, pak se jedná o výhradní smlouvu, která nositele autorského práva nutí, aby vše realizoval prostřednictvím OSA. Pokud by takový smluvně zastoupený autor OSA chtěl využít systém Copymarket pro celý svůj repertoár je vhodné, aby smlouvu s OSA vypověděl. Pokud se však týká děl v budoucnu vzniklých, tato díla může nabízet prostřednictvím systému Copymarket, ale pouze tehdy, pokud je neohlásí na ohlášce OSA. Pokud je totiž OSA neohlásí, OSA nebude autorská práva k těmto dílům spravovat a autor je může nabízet sám prostřednictvím systému Copymarket. Typová smlouva OSA, kde OSA v podstatě znemožňuje autorovi, aby se zastupoval sám, je typickým příkladem zneužití dominantního postavení kolektivního správce, které je zakázáno, takže je otázka, zda toto omezení autora je vůbec platné (spíše nikoli), více k problému v rubrice pro zastoupené OSA.

S ohledem na uvedené situace je provedeno i třídění jednotlivých práv (licencí), které lze prostřednictvím systému Copymarket nabízet.  

Licence k užití práv, které může udílet autor i OSA (pokud nejsou účinky hromadné smlouvy vyloučeny)

 

Právo na provozování díla ze záznamu a jeho přenos

Provozováním díla ze záznamu se rozumí zpřístupňování díla ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí reprodukčního zařízení přístroje. Tedy pořádání hudební produkce bez živých muzikantů, např. diskotéka nebo provozování jukeboxu.

Přenosem provozování díla ze záznamu se rozumí současné zpřístupňování díla ze záznamu pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného mimo prostor provozování ze záznamu. Z praktických důvodů licence k provozování díla ze záznamu zahrnuje i licenci k přenosu provozovaného díla, neboť nemá smysl je od sebe oddělovat, byť je to v právně teoretické rovině možné.

Právo na rozhlasové vysílání díla

Právo na rozhlasové vysílání díla znamená zpřístupňování díla prostřednictvím rozhlasu. Pokud se týká tzv. internetového rádia, pak toto právo (licence) patří do práv, jež lze nabízet bez dalšího.

Právo na televizní vysílání díla

Právo na televizní vysílání znamená zpřístupňování díla prostřednictvím televize. Pokud se týká tzv. internetové televize, pak toto právo (licence) patří do práv, jež lze nabízet bez dalšího.

Právo na provozování rozhlasového a televizního vysílání díla

Provozování rozhlasového a televizního vysílání znamená zpřístupňování díla vysíleného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání. Jsou to rádia a televize umístěné v čekárnách, obchodech, restauracích a na pokojích ubytovacích zařízení, lázní a nemocnic. V některých státech se za taková užití ani nevybírá, jindy jsou to pro jednotlivé autory tak zanedbatelné částky, že není třeba se jimi ani zabývat. V rámci systému Copymarket jsou tato práva poskytována zdarma, jelikož není účelné vydělávat úplně na všem a na těchto právech vydělávali hlavně kolektivní správci a nikoli autoři samotní.

Licence k užití práv, které může udílet jenom autor

 

Právo na provozování díla živě a jeho přenos

Živým provozování se rozumí zpřístupňování díla živě prováděného výkonným umělcem, tedy pořádání koncertů a takových hudebních programů, kde účinkují živí hudebníci a nikoli pouze reprodukční technika.

Přenosem živého provozování díla se rozumí současné zpřístupňování živě provozovaného díla pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného mimo prostor živého provozování. Z praktických důvodů licence k živému provozování zahrnuje i licenci k přenosu živě provozovaného díla, neboť nemá smysl je od sebe oddělovat, byť je to v právně teoretické rovině možné.

Oprávnění OSA bez vyloučení účinků hromadné smlouvy existuje při nedivadelní produkci, pokud provozování díla nesměřuje k dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Tato situace prakticky zřejmě nenastane, neboť nepřímý hospodářský prospěch je v zásadě naplněn i při dobročinných akcích. 

 

Právo na internetové vysílání díla

Právo na internetové vysílání díla se ještě dále člení podle toho, zda jde o vysílání rozhlasové (pouze ve zvukové podobě) nebo televizní (v audiovizuální povaze). Na rozdíl od dalšího práva (downloading) lze u této licence dílo na internet umístit k poslechu ale nikoli ke stažení

 

Právo na sdělování díla veřejnosti on-line formou streamu

Jedná se o právo umístit dílo na internet k přímému přehrání např. formou internetového rádia nebo televize.

Právo na sdělování díla veřejnosti on-line formou downloadingu

Jedná se o právo umístit dílo na internet nikoli k pouhému poslechu, ale i ke stažení pro další uživatele.

Právo na sdělování díla veřejnosti on-line formou podkresu webové stránky

Právo na užití díla formou podkresu webové stránky znamená možnost pro uživatele ozvučit svoji webovou stránku.  

Mechanická práva - (právo na rozmnožování a rozšiřování díla)

Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. Díla hudební s textem a bez textu lze rozmnožovat ve formě rozmnoženiny tiskové (noty), zvukové nebo zvukově obrazové. S právem na rozmnožování díla je bytostně spjato právo na rozšiřování těchto rozmnoženin díla. 

Rozšiřováním díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. Právně se sice rozlišují obě práva, ale licence se zpravidla udělují k obojímu, protože udělit licenci pouze k jednomu právu bez druhého nedává smysl.

Práva na zpracování díla

Práva na zpracování díla zahrnují velkou skupinu práv, kdy se hudební dílo s textem nebo bez textu použijí jako materiál k vytvoření díla nového (odvozeného). U těchto odvozených děl lze pomocí systému Copymarket diferencovat, zda má jít o profesionální produkci, ochotnickou a amatérskou činnost a školní a vzdělávací činnost (např. při zařazení hudebního díla do divadelní inscenace je možné rozlišovat mezi divadlem profesionálním, amatérským a studentským).

Divadlo

Hudební dílo s textem nebo bez textu je možné použít jako složky dramatického (divadelního) díla - činohry, opery, operety a muzikálu, loutkového divadla, pantomimy, baletu. Kromě práva na zařazení hudebního díla s textem nebo bez textu a živého provozování takto vzniklého dramatického díla (formou jevištního předvádění inscenace) lze prostřednictvím systému Copymarket udělit licenci i k dalším právům na užití hudebního díla jako složky v divadle (např. na rozhlasové a televizní vysílání divadelní inscenace, jejíž součástí je hudební dílo. Samostatným právem, které lze pomocí systému Copymarket nabízet, je právo na záznam divadelního díla, jehož složkou je licencované hudební dílo, a na rozmnožování a rozšiřování takového záznamu.

Audiovize

Hudební dílo s textem nebo bez textu je možné použít jako složky audiovizuálního a auditivního (rozhlasového). Lze tak udělit licenci k užití hudebního díla ve filmu, televizní inscenaci, pornografickém filmu, dokumentárním filmu, reklamním šotu, domácího videa, počítačové hry, jakož i jako hudebního podkresu při záznamu významných událostí jako např. svatby, nebo při vytvoření podnikového CD-ROMu. Pokud se týká rozhlasové (auditivní) produkce, pak lze licenci udělit k použití hudebního díla v rozhlasové hře, rozhlasovém dokumentu, reklamě. Společně s licencí k užití díla jako složky audiovizuálního díla je poskytována nejobvyklejší licence k užití díla (zejména licence k vysílání díla televizí např. u televizní inscenace, nebo rozhlasem (např. u rozhlasové hry).

Samostatným právem, které lze pomocí systému Copymarket nabízet, jsou mechanická práva k audiovizuálnímu nebo auditivnímu (rozhlasovému dílu) - tedy právo na rozmnožování a rozšiřování hudebního dílo s textem nebo bez textu, které bude rozmnožováno a rozšiřováno jako složka audiovizuálního nebo auditivního (rozhlasového) díla. 

Hudební předělávky, cover verze, překlady textů a sloučení hudby s textem

Hudební dílo lze užít nejen jako složky díla dramatického (divadelního nebo audiovizuálního či auditivního (rozhlasového), ale lze ho využít samostatně, tedy k jeho předělání, aby tím vzniklo nové hudební dílo, odvozené od díla původního. Toto nové dílo se někdy označuje jako cover verze, hudební předělávka apod.

Další licencí, kterou je možné prostřednictvím systému Copymarket udělit, je licence k překladu textové složky hudebního díla s textem a ke sloučení hudebního díla a díla literárního (textu) tak, že vznikne hudební dílo s textem.